Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

 

Afsluttende hilsener og en sidste formaning

1Føbe kommer til jer med min bedste anbefaling. Hun har gjort et stort arbejde i menigheden i Kenkrea. 2Tag venligt imod hende, som det sømmer sig for kristne, og hjælp hende med, hvad hun har brug for. Hun har virkelig været til stor hjælp for mange, også for mig.

3Hils Priska og Akvila, mine medarbejdere i tjenesten for Jesus Kristus. 4De satte engang deres egne liv på spil for at redde mig. Ikke alene er jeg dem meget taknemmelig, men alle menighederne i de græsktalende lande er taknemmelige for deres tjeneste. 5Hils også menigheden, der samles i deres hjem.

Hils min kære ven, Epænetos, som var den første, der kom til tro på Kristus i Lilleasien. 6Hils Maria, som har gjort et stort arbejde iblandt jer. 7Hils mine jødiske landsmænd, Andronikos og Junia, som har siddet i fængsel sammen med mig. De har et godt ry hos apostlene, og de har været kristne endnu længere, end jeg har. 8Hils min gode ven, Ampliatos. 9Hils min medarbejder, Urbanus, og min gode ven Stakys. 10Hils Apelles, som har stået sin prøve i Herrens tjeneste. Hils Aristobuls folk. 11Hils min landsmand Herodion og de kristne hos Narkissos. 12Hils Tryfæna og Tryfosa, som har gjort et stort arbejde for Herren. Hils min kære Persis. Hun har gjort et enormt arbejde for Herren. 13Hils Rufus, som på en særlig måde blev udvalgt. Og hils hans mor, der også har været som en mor for mig. 14Hils Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og de medarbejdere, som er sammen med dem. 15Hils Filologos og Julia, Nereus og hans søster, og Olympas, og alle de kristne, som er sammen med dem. 16Hils hinanden med et helligt kindkys. Alle menighederne her sender deres hilsener.

17Kære venner, jeg vil opfordre jer til at være på vagt over for dem, der skaber splid og ødelægger folks tro ved at forkynde en lære, som er i modstrid med den undervisning, I har fået. Hold jer væk fra dem, 18for den slags mennesker tjener ikke Kristus, vores Herre. De søger kun det, der gavner dem selv. Ved deres fristende, sukkersøde ord fører de troskyldige mennesker på afveje. 19Jeg glæder mig over, at I har ry for at være lydige mod Gud! Men jeg ønsker, at I må være vise i jeres vurdering af, hvad der er godt, og uskyldsrene med hensyn til det onde. 20Gud, som bringer fred, vil snart besejre Satan og lægge ham for jeres fødder. Jeg beder om, at vores Herres, Jesu, nåde må være med jer alle.

21Min medarbejder, Timoteus, sender jer sin hilsen, og det samme gør mine landsmænd, Lukius, Jason og Sosipatros. 22(Også jeg, Tertius, som har ført pennen i brevet her, sender jer hilsen i Herrens navn.) 23Min og hele menighedens vært, Gajus, sender jer også sin hilsen. Det samme gør Erastos, byens regnskabsfører, og vores kristne ven, Kvartus.

25Lovet være Gud, som har magt til at gøre jer stærke i troen i kraft af det glædelige budskab om Jesus Kristus, som jeg forkynder. Gud vil styrke jeres forståelse af mysteriet om den frelsesplan, som i umindelige tider har ligget skjult, 26men som nu er blevet åbenbaret. Det mysterium har de profetiske skrifter hentydet til, og det er nu blevet klargjort efter den evige Guds befaling, så mennesker fra alle folkeslag kan blive hjulpet til at leve i tillidsfuld lydighed mod ham. 27Ja, lovet være Gud, som alene har al visdom, og som vi har lært at kende gennem Jesus Kristus. Ham tilhører æren i al evighed! Amen!

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.