Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24

 

Johannes Døbers budskab

Matt.3,1-12; Mark.1,1-8; Joh.1,19-28

1-2I kejser Tiberius’ 15. regeringsår fik Johannes, Zakarias’ søn, som holdt til i ødemarken, et budskab fra Gud. Landet var besat af romerne, og Pontius Pilatus var guvernør i Judæa. Herodes Antipas regerede i Galilæa, hans bror Filip i Ituræa og Trakonitis, mens Lysanias regerede i Abilene. Annas og Kajfas var jødernes ypperstepræster.

3Johannes forlod så ørkenområdet og vandrede omkring i nærheden af Jordanfloden. Der forkyndte han, at folk skulle vende om fra deres ondskab og lade sig døbe for at få tilgivelse for deres synder. 4Dermed gik følgende ord af profeten Esajas i opfyldelse:

»Der lyder en røst i ødemarken:

‘Ban vej for Herren!

Gør vejen klar til hans komme!

5Hver dal skal fyldes op,

hvert bjerg og hver høj skal jævnes ud.

De krogede veje skal rettes ud,

og de ujævne stier glattes.

6Og alle skal se Guds frelse.’«

7Johannes råbte til de mange mennesker, som strømmede til for at lade sig døbe: »Slangeyngel! Hvem har bildt jer ind, at I kan slippe for Guds straf? 8Bevis med jeres liv, at I er villige til at vende jer bort fra jeres synder! Det hjælper jer ikke at sige: ‘Vi er da børn af Abraham’. Lad mig fortælle jer noget: Gud kan forvandle stenene der til børn af Abraham! 9Øksen ligger allerede klar ved foden af træerne, og ethvert træ, som ikke bærer god frugt, skal hugges om og kastes i ilden.«

10»Jamen, hvad skal vi da gøre?« spurgte de.

11Johannes svarede: »Den, som har to kjortler, skal give den ene til den, der ingen har. Og den, der har mad at spise, skal dele med den, der intet har.«

12Der kom også nogle skatteopkrævere for at blive døbt. »Hvad med os?« spurgte de. »Hvad skal vi gøre?«

13»I skal være ærlige!« svarede Johannes. »I må ikke opkræve mere i skat end det beløb, I har fået besked på.«

14»Og os,« spurgte en flok betjente. »Hvad med os?«

»Misbrug ikke jeres magt til at presse penge af folk,« svarede han. »Lad være med at arrestere nogen på falsk grundlag i håb om at modtage bestikkelse, men vær tilfredse med den løn, I får!«

15Da alle folk var i forventning om, at Messias snart skulle komme, var de spændt på, om det kunne være Johannes, der var den lovede frelser. 16Men Johannes sagde: »Jeg døber jer med vand, men snart kommer der en, som har større magt, end jeg har. Jeg er ikke engang værdig til at løse remmen på hans sandaler. Han vil døbe jer med Helligånden og med ild. 17Han har kasteskovlen i hånden, klar til at rense kornet for avner. Kernerne samler han i sin lade, men avnerne vil blive brændt i en uudslukkelig ild.«

18Sådan forkyndte Johannes det gode budskab og gav sine tilhørere mange formaninger om at leve efter Guds vijle. 19Men da han irettesatte Herodes, fordi han levede sammen med sin brors kone, Herodias, og for alt det onde, han derudover foretog sig, 20føjede Herodes endnu en forbrydelse til sit synderegister. Han satte Johannes i fængsel.

Jesus bliver døbt med vand og Helligånd

Matt.3,13-17; Mark.1,9-11

21Mens Johannes endnu var på fri fod og døbte folk, kom Jesus også og blev døbt. Da han derefter stod og bad, åbnede himlen sig, 22og Helligånden dalede ned over ham i skikkelse af en due. Samtidig lød der en stemme fra himlen: »Du er min elskede Søn, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med!«

Jesu stamtavle

Matt.1,1-17

23Jesus var cirka 30 år, da han begyndte at træde offentligt frem. Folk anså ham for at være Josefs søn. Han var efterkommer af Eli, 24som var søn af Mattat. Mattat var søn af Levi, som var søn af Melki. Melki var søn af Jannaj, som var søn af Josef. 25Josef var søn af Mattatias, som var søn af Amos. Amos var søn af Nahum, som var søn af Esli. Esli var søn af Naggaj, 26som var søn af Mahat. Mahat var søn af Mattatias, som var søn af Shimi. Shimi var søn af Josek, som var søn af Joda. 27Joda var søn af Johanan, som var søn af Resa. Resa var søn af Zerubbabel, som var søn af Shealtiel. Shealtiel var søn af Neri, 28som var søn af Melki. Melki var søn af Addi, som var søn af Kosam. Kosam var søn af Elmadam, som var søn af Er. 29Er var søn af Josva, som var søn af Eliezer. Eliezer var søn af Jorim, som var søn af Mattat. Mattat var søn af Levi, 30som var søn af Simeon. Simeon var søn af Juda, som var søn af Josef. Josef var søn af Jonam, som var søn af Eljakim. 31Eljakim var søn af Melea, som var søn af Menna. Menna var søn af Mattata, som var søn af Natan. Natan var søn af David, 32som var søn af Isaj. Isaj var søn af Obed, som var søn af Boaz. Boaz var søn af Salma, som var søn af Nahshon, 33Nahshon var søn af Amminadab, som var søn af Admin. Admin var søn af Arni, som var søn af Hetzron. Hetzron var søn af Peretz, som var søn af Juda. 34Juda var søn af Jakob, som var søn af Isak. Isak var søn af Abraham, som var søn af Tera. Tera var søn af Nakor, 35som var søn af Zerug. Zerug var søn af Reu, som var søn af Peleg. Peleg var søn af Eber, som var søn af Shela. 36Shela var søn af Kenan, som var søn af Arpakshad. Arpakshad var søn af Sem, som var søn af Noa. Noa var søn af Lemek, 37som var søn af Metusalem. Metusalem var søn af Enok, som var søn af Jered. Jered var søn af Mahalalel, som var søn af Kenan. 38Kenan var søn af Enosh, som var søn af Set. Set var søn af Adam, som var søn af Gud.

3 kommentare “Lukas – Kapitel 3”

 1. mollerik

  Johannes svarede: »Den, som har to kjortler, skal give den ene til den, der ingen har. Og den, der har mad at spise, skal dele med den, der intet har.«

  • mollerik

   Han har aldrig en eneste dag eller time ladet mig mangle føde, klæder, tag over hovedet eller en seng at sove i. Alt til livets ophold har jeg fået, enda så rigeligt at jeg af og til har kunnet dele med dem der manglede.

   • mollerik

    Her til har Han givet mig, der er ugift en børneflok så stor, at jeg ikke har tal på dem. De ældste er voksne nu og har selv børn, men der kommer hele tiden nye til, der render rundt og siger “E-jik” og klemmer mig med deres små arme.
    Og nogle af dem, jeg har haft fra helt små, er nu raske unge, der kommer og giver en hånd med i det daglige, spiller skak og følger mig som spejdere.
    Jeg kan aldrig takke nok eller betale så meget som renter af alt, men mit hus og ejendom kan jeg give i arv til den spejderafdeling, der skal bære børn og unge ind i fremtiden, den fremtid som vi i mit slægtsle har gjort mere usikker end den vi selv overtog.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.