Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 /

 

1Simeons arvelod:

Det næste stykke land tilfaldt ved lodtrækning klanerne i Simeons stamme. Landet var en del af det område, som Judas stamme tidligere havde fået tildelt. 2Deres arvelod omfattede følgende byer med tilhørende landsbyer: Be’ersheba, Molada, 3Hatzar-Shual, Bala, Etzem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Ziklag, Bet-Markabot, Hatzar-Susa, 6Bet-Lebaot og Sharuhen, i alt 13 byer med tilhørende landsbyer. 7Desuden Ajin, Rimmon, Eter og Ashan, i alt fire byer med tilhørende landsbyer. 8De fik også alle landsbyerne sydpå helt til Ba’alat-Be’er, der også kaldes Ramat-Negev. 9Simeons arvelod var altså en udstykning af Judas oprindelige territorium, der alligevel var for stort til judæerne.

10Zebulons arvelod:

Det tredje lod faldt på Zebulons stamme, som nu fik tildelt sit territorium. Grænsen løb syd for Sarid 11i en bue mod vest forbi Marala til Dabbeshet, og videre indtil den nåede wadien øst for Jokneam. 12I modsat retning løb grænsen østpå fra Sarid til Kislot-Tabors grænse og videre til Daberat og op til Jafia. 13Derfra fortsatte den øst om Gat-Hefer til Et-Katzin videre til Rimmon og drejede så mod Nea. 14Den nordlige grænse gik forbi Hannaton og endte i Jifta-El-dalen. 15-16Foruden de nævnte byer indbefattede området også byerne Kattat, Nahalal, Shimron, Jidala og Betlehem. Det var i alt 12 byer med tilhørende landsbyer.

17Issakars arvelod:

Som nummer fire fik Issakars stamme tildelt sit territorium. 18Området omfattede: Jizre’el, Kesulot, Shunem, 19Hafarajim, Shion, Anaharat, 20Rabbit, Kishjon, Ebes, 21-23Remet, En-Gannim, En-Hadda, Bet-Passes, Tabor, Shahatzuma og Bet-Shemesh, i alt 16 byer med tilhørende landsbyer. Issakars østgrænse fulgte Jordanfloden.

24Ashers arvelod:

Det femte lod faldt på Ashers stamme. 25Deres område omfattede følgende byer: Helkat, Hali, Beten, Akshaf, 26Alammelek, Amad og Mishal.

Den vestlige grænse gik sydpå fra Karmel til wadi Shihor-Libna, 27drejede østpå mod Bet-Dagon og stødte op til Zebulons grænse i Jifta-El-dalen. Herfra gik grænsen nordpå, så området kom til at indeholde Bet-ha-Emek, Neiel, Kabul, 28Abdon, Rehob, Hammon og Kana, tæt på Storsidon. 29Derfra bøjede grænsen af nord for Rama og gik i retning af den befæstede by Tyrus for at ende ved Hosa ved Middelhavet. Området indbefattede også byerne Mehalleb, Akzib, 30-31Akko, Afek og Rehob, i alt 22 byer med tilhørende landsbyer.

32Naftalis arvelod:

Som nummer seks fik Naftalis stamme tildelt sit territorium. 33Sydgrænsen løb fra Helef, fra egen ved Sa’anannim, syd om Adami-Nekeb til Jabne’el og Lakkum for at ende ved Jordanfloden. 34Den vestlige grænse gik nordpå fra Aznot-Tabor i retning af Hukok. Naftalis område stødte op til Asher mod vest, Zebulons mod syd og Jordanfloden mod øst. 35De befæstede byer i området omfattede Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret, 36Adama, Rama, Hatzor, 37Kedesh, Edrei, En-Hatzor, 38-39Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Shemesh. I alt var der 19 byer med tilhørende landsbyer.

40Dans arvelod:

Til syvende og sidst fik Dans stamme tildelt sit territorium ved lodtrækning. 41Byerne i dette område var Zora, Eshtaol, Ir-Shemesh, 42Sha’alabbin, Ajjalon, Jitla, 43Elon, Timna, Ekron, 44Elteke, Gibbeton, Ba’alat, 45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46Me-ha-Jarkon, Rakkon og området ved Jafo. 47-48Danitterne kunne dog ikke fastholde deres område, og derfor tog de op til byen Leshem, udryddede indbyggerne og slog sig ned der. Fra da af kaldte de byen Dan efter deres forfar.

49Således blev hele landet fordelt mellem Israels stammer efter de grænser, som her er nævnt. Også Josva fik tildelt et stykke jord, 50for Herren havde lovet, at han kunne tage en hvilken som helst by, han ønskede. Josva valgte Timnat-Sera i Efraims højland, genopbyggede byen og slog sig ned der.

51Fordelingen af landet fandt sted ved lodtrækning for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet i Shilo under Eleazars, Josvas og ledernes opsyn.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.