Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

 

Messias som Ordet fra Gud

1I begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud.2Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. 3Alt, hvad der er skabt, blev til ved det Ord. 4Ordet havde Livet i sig, og det Liv blev menneskers Lys. 5Lyset strålede midt i mørket, og mørket fik ikke bugt med det.

6Et menneske stod frem, sendt fra Gud. Hans navn var Johannes. 7Han kom for at pege på Lyset, for at alle derigennem kunne komme til tro. 8Han var ikke selv Lyset, men skulle aflægge vidnesbyrd om Lyset. 9Det sande Lys var på vej ind i verden. Det bringer lys til ethvert menneske.

10Ordet kom til denne verden, en verden, han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. 11Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. 12Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. 13De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel.

14Ordet blev menneske og slog sig ned iblandt os. Vi fik lov at se hans herlighed – en herlighed, som den fuldkomne Søn har fra sin Far, fuld af nåde og sandhed.

15(Og Johannes Døber vidnede om ham. Han råbte sit budskab ud: »Det var ham, jeg mente, da jeg sagde: ‘Han, som skal træde frem efter mig, er større end mig, for han var til, før jeg blev født.’«)

16For vi har alle fået del i Guds søns herlighed, og vi har oplevet Guds nåde, som overgår alle tidligere udtryk for hans nåde,17for Moses bragte os Toraen, men Jesus, den ventede Messias, bragte os den fuldkomne nåde og sandhed.

18Intet menneske har nogensinde set Gud. Men den fuldkomne Søn, som sidder ved Faderens side, har vist os, hvem han er.

Johannes Døber

Matt.3,1-12; Mark.1,1-8; Luk.3,1-18

19Johannes kom med følgende vidnesbyrd om Jesus, da de jødiske ledere i Jerusalem sendte en gruppe præster og levitter ud til ham i ødemarken. De spurgte ham ud om, hvem han var, 20men han svarede uden omsvøb: »Jeg er ikke Messias.«

21»Jamen, hvem er du så?« spurgte de. »Er du profeten Elias, som er vendt tilbage?«

»Nej,« svarede han.

»Er du den store Profet, vi venter på?«

»Nej.«

22»Jamen, hvem er du så? Sig os det! Vi skal jo have et svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv?«

23Han svarede: »Jeg er den, som Esajas profeterede om, da han sagde:

‘Der lyder en stemme i ødemarken:

Gør vejen klar til Herrens komme!’«

24Gruppen var blevet sendt derud af farisæerne,25og derfor spurgte de Johannes: »Hvis du hverken er Messias eller Elias eller Profeten, hvorfor døber du så?«

26»Jeg døber kun med vand,« svarede han, »men iblandt jer står der en, I ikke kender. 27Det er ham, jeg baner vej for, og han har større autoritet, end jeg har. Jeg er ikke engang værdig til at hjælpe ham sandalerne af.«

28Det her fandt sted ved Betania øst for Jordanfloden, hvor Johannes opholdt sig og døbte.

Johannes Døber udpeger Jesus som Guds offerlam

29Den følgende dag kom Jesus gående hen mod Johannes, der var omgivet af en gruppe af sine disciple. »Se dér!« sagde Johannes, »dér kommer Guds Lam! Det er ham, der skal bære straffen for hele verdens synd. 30Det var ham, jeg hentydede til, da jeg sagde: ‘Han, som skal træde frem efter mig, er større end mig, for han var til, før jeg blev født.’ 31I begyndelsen vidste jeg ikke, hvem Messias var, men jeg døber jer, for at Israels folk må få øjnene op for, hvem han er.«

32Johannes kom derefter med følgende vidnesbyrd om Jesus: »Jeg så Helligånden komme ned fra himlen ligesom en due og blive over ham. 33Indtil da vidste jeg ikke, hvem der var Messias, men da Gud sendte mig for at døbe med vand, sagde han til mig: ‘Ham du ser Ånden komme ned over og blive over, ham er det! Det er ham, der døber med Helligånden.’34Det har jeg nu set, og derfor kan jeg give jer det vidnesbyrd, at han virkelig er Guds Søn!«

Jesus møder sine første disciple

35Dagen efter stod Johannes der igen sammen med to af sine disciple. 36Da han så Jesus komme gående, sagde han: »Se! Det er Guds Lam!«

37Da de to disciple hørte det, fulgte de efter Jesus. 38Han lagde mærke til, at de fulgte efter ham, og vendte sig om mod dem. »Hvad vil I?« spurgte han.

»Mester, hvor bor du?«

39»Kom og se,« svarede han. Så gik de med ham hen til det sted, hvor han boede. Klokken var ca. 10 om formiddagen, og de blev hos ham resten af dagen.

40En af de to mænd, som fulgte med Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter. 41Det første Andreas derefter gjorde, var at finde sin bror og sige til ham: »Vi har mødt Messias!« 42Og han tog ham med hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene og sagde: »Du er Simon, Johannes’ søn, men fra nu af skal du hedde Kefas.« (Det er det samme som Peter).

Jesus inviterer flere til at blive hans disciple

43-44Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilæa. Han mødte da Filip, der var fra Betsajda ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham: »Kom med mig og bliv min discipel.« 45Filip gik straks hen for at finde Natanael. »Vi har mødt Messias,« fortalte han, »ham som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus og er søn af en, der hedder Josef fra Nazaret.«

46»Nazaret?« udbrød Natanael. »Kan noget godt komme fra Nazaret?«

»Kom selv og se,« svarede Filip.

47Da Jesus så Natanael komme, sagde han: »Dér kommer en israelit, som er helt igennem ærlig.«

48»Hvor kender du mig fra?« spurgte Natanael.

»Jeg så dig under figentræet, inden Filip kaldte på dig.«

49»Mester, så må du være Guds Søn, Israels konge!«

50»Tror du, bare fordi jeg sagde, at jeg så dig under figentræet? Du skal komme til at se større ting end det.«

51Så fortsatte han: »Det siger jeg jer: I skal få lov at se himlen åben og engle bevæge sig op og ned mellem Gud og Menneskesønnen.«

2 kommentare “Johannes – Kapitel 1”

  1. ehlers10

    Oplever du, at Guds lys – som er Kristus selv – kan fordrive mørket i dit liv?

  2. ehlers10

    Oplever du, at Guds lys som er Kristus selv – kan fordrive mørket i dit liv?

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.