Indledning til 1. Peter

Indledning til 1. Peter

1. Peter
Forfatter, datering og baggrund: Brevet er skrevet af apostlen Peter ca. 65 e.Kr., sandsynligvis i Rom, hvor Peter et par år senere (67 eller 68) led martyrdøden under kejser Nero. Brevet indeholder en del svære græske ord, så man formoder, at det er Silas, som har nedskrevet brevet på græsk og været med til at formulere ordlyden (se 5,12). Brevet er hebraisk i sin struktur, og mange af tankerne i brevet har paralleller til Jakobs brev og passer med jødekristen tankegang. Men nogle af formuleringerne på græsk er dog inspireret af Paulus, som Silas arbejdede sammen med i nogle år. Indhold og budskab: Peter henvender sig til de forfulgte kristne, der boede rundt om i Lilleasien, og han tænker især på de jødekristne, som har måttet flygte fra deres hjemland. Han opmuntrer dem til at holde fast ved troen på Jesus Kristus, selvom de måske fristes til at opgive troen for at undgå forfølgelse. Med Jesus som eksempel påviser Peter, at prøvelser hører med til det kristne liv, og at den kristne menighed nu er Guds udvalgte folk, hvor alle er »præster«, der i tro og lydighed kan glæde sig midt i lidelsen.
1. Peter – Kapitel 1

1. Peter – Kapitel 1

1. Peter
1 Dette brev er fra Peter, en af Jesu Kristi apostle. Jeg skriver til de kristne, der bor som fremmede i provinserne Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien. 2 Gud Fader udvalgte jer i sin forudviden til at blive frikendt for skyld og straf, ved at Jesus Kristus ofrede sit liv for jer. I var lydige mod ham og blev genfødt ved Helligånden. Må I opleve stadig mere af Guds nåde og fred.
1. Peter – Kapitel 2

1. Peter – Kapitel 2

1. Peter
1 Læg derfor al ondskab til side, hvad enten det er falskhed, hykleri, misundelse eller sårende ord. 2-3 Har I oplevet Herrens godhed? Så stræb efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved at suge til jer af den åndelige, uforfalskede mælk, så I kan vokse i jeres frelse.
1. Peter – Kapitel 3

1. Peter – Kapitel 3

1. Peter
1-2 I kvinder, som er gift, skal underordne jer under jeres mænd. Derved kan nogle af de mænd, som nægter at tage imod budskabet om Jesus, vindes uden ord, når de lægger mærke til jeres respektfulde og eksemplariske levevis.
1. Peter – Kapitel 4

1. Peter – Kapitel 4

1. Peter
1 Kristus måtte igennem fysiske lidelser, og I må være indstillet på det samme. De, der er villige til at gennemgå fysiske lidelser, har gjort op med et liv i synd. 2 De lever resten af deres liv her på jorden i overensstemmelse med Guds vilje og ikke styret af menneskelig begærlighed.
1. Peter – Kapitel 5

1. Peter – Kapitel 5

1. Peter
1 Og nu et ord til jer, der er ledere i en menighed. Jeg er selv leder og var vidne til, hvordan Kristus måtte lide, og jeg vil sammen med jer få del i hans herlighed, når den engang åbenbares. Jeg beder jer nu: 2 Vær gode hyrder for den del af Guds hjord, I har fået ansvar for. Jeres tjeneste skal bygge på ønsket om at gøre Guds vilje og ikke fordi, I føler jer tvunget til det. Gør det ikke for pengenes skyld, men fordi I gerne vil.