Josva – Kapitel 10

Josva – Kapitel 10

Josva
1 Da kong Adonitzedek af Jerusalem hørte, hvordan Josva havde erobret og fuldstændig ødelagt Aj og Jeriko og dræbt de to byers konger, og at gibeonitterne havde sluttet fred med Israels folk, så de nu var deres allierede, 2 blev han skrækslagen. Gibeon var nemlig en stor by, lige så stor som de andre kongers byer og større end Aj, og dens mænd var kendt som stærke krigere.
Josva – Kapitel 11

Josva – Kapitel 11

Josva
1 Da kong Jabin af Hatzor hørte, hvad der var sket, sendte han bud til følgende konger: kong Jobab af Madon, kongen af Shimron, kongen af Akshaf, 2 kongerne i højlandet mod nord, kongerne i Jordandalen syd for Kinneret søen, kongerne på de vestlige bakkeskråninger, kongerne på højdedragene i Dor mod vest.
Josva – Kapitel 12

Josva – Kapitel 12

Josva
1 Her følger en liste over de konger, som israelitterne besejrede, og hvis landområder de indtog øst for Jordanfloden fra Arnonfloden i syd til Hermonbjerget mod nord, inklusive den østlige del af dalsænkningen, som Jordanfloden løber igennem. 2 Først var der amoritterkongen Sihon, der boede i Heshbon. Hans rige omfattede højlandet fra Aroer i syd, midt på bjergkammen nord for Arnondalen, og til Jabbokfloden, der danner grænse til ammonitternes område. Heri er medregnet den sydlige halvdel af Gilead.
Josva – Kapitel 13

Josva – Kapitel 13

Josva
1 Da Josva var blevet gammel, sagde Herren til ham: »Du er langt oppe i årene, men der er endnu meget land at indtage. 2 Det drejer sig om filistrenes og geshuritternes landområder.
Josva – Kapitel 14

Josva – Kapitel 14

Josva
1 Det følgende er de landområder, israelitterne fik i Kana'an. Det var Josva og præsten Eleazar, der sammen med stammernes overhoveder fordelte dem 2 ved lodtrækning imellem de resterende ni en halv stammer, sådan som Herren havde befalet Moses.
Josva – Kapitel 15

Josva – Kapitel 15

Josva
1 Ved lodtrækning fik klanerne af Judas stamme tildelt jord i det område, der mod sydøst grænser op til Edom og strækker sig helt ned i Zins ørken. 2-4 Sydgrænsen gik fra Det Døde Havs sydvestlige kant, syd om Akrabbimpasset, videre gennem Zins ørken, syd om Kadesh-Barnea til Hetzron. Så gik den op til Addar, drejede imod Karka og videre til Atzmon, indtil den nåede Egyptens Bæk, som den fulgte helt ud til Middelhavet.
Josva – Kapitel 16

Josva – Kapitel 16

Josva
1-2 Ved lodtrækning fik Josefs efterkommere jord i et område, hvis sydgrænse startede ved Jordanfloden ud for Jeriko og gik videre op i højlandet til Betel (også kaldet Luz) og dernæst videre gennem arkitternes land til Atarot.
Josva – Kapitel 17

Josva – Kapitel 17

Josva
1 Manasses arvelod:Også efterkommerne af Manasse, Josefs ældste søn, fik ved lodtrækning tildelt jord. (Makir-slægten, der var efterkommere af Manasses ældste søn Makir, der blev far til Gilead, havde allerede fået tildelt Gilead og Bashan øst for Jordanfloden. De var dygtige krigere.) 2 Manasses stammes øvrige slægter, det vil sige Abiezers, Heleks, Asriels, Sikems, Shemidas og Hefers slægter, fik tildelt et område vest for Jordanfloden.
Josva – Kapitel 18

Josva – Kapitel 18

Josva
1 Nu da landet var under Israels kontrol, samledes folket i Shilo for at rejse åbenbaringsteltet. 2 Dog var der endnu syv af stammerne, som ikke havde fået tildelt deres landområder.
Josva – Kapitel 19

Josva – Kapitel 19

Josva
1 Simeons arvelod:Det næste stykke land tilfaldt ved lodtrækning klanerne i Simeons stamme. Landet var en del af det område, som Judas stamme tidligere havde fået tildelt. 2 Deres arvelod omfattede følgende byer med tilhørende landsbyer: Be'ersheba, Molada,