Indledning til Josva

Indledning til Josva

Josva
Forfatter og datering: Ifølge jødisk tradition er bogen - med undtagelse af de sidste fem vers - skrevet af Josva omkring år 1400 eller 1250 f.Kr. Mange forskere mener, at bogen fik sin endelige form i kongetiden mellem år 1000 og 600 f.Kr. Historisk baggrund: Israelitternes erobring af Kana'an skete på et gunstigt tidspunkt, hvor stormagterne i Mellemøsten stod svagt uden militær styrke til at øve indflydelse på begivenhederne i Kana'an. Israelitterne mødte kun modstand fra edomitterne, moabitterne og amoritterne, men disse folk kunne ikke hindre israelitterne adgang til det land, Gud havde lovet dem. I Kana'an stødte israelitterne sammen med en modstandsdygtig, hedensk kultur, som de aldrig helt fik bugt med trods Guds befaling om ikke at gå på kompromis, men udslette kana'anæerne fuldstændigt. Indhold: Efter Moses' død mobiliserede Josva den israelitiske hær og gik over Jordanfloden ind i Kana'an, hvor han i tre militære felttog indtog hovedparten af landet og fordelte det mellem stammerne. En stor del af bogen er en fortegnelse over de byer og landområder, som de forskellige stammer fik tildelt. Efter at have formanet folket til fortsat lydighed imod Herren, døde Josva. Budskab: Josvabogen er beretningen om, hvordan Gud banede vejen for sit udvalgte folk og gav dem et land, hvor de kunne bosætte sig og tjene ham. Israelitternes erobring af Kana'an viser Guds sejr over afguder og ondskab. Men Guds sejr skete ikke automatisk, for han ønskede, at hans folk skulle deltage aktivt i den proces, det var at tage det land i besiddelse, som han havde lovet dem (kap. 1,3). De skulle ikke gøre det i egen kraft, men ved Guds hjælp. Josva kan ses som et billede på Jesus, der skulle komme og føre Guds folk til endelig sejr over verdens ondskab.
Josva – Kapitel 1

Josva – Kapitel 1

Josva
1 Efter at Moses var død, sagde Herren til hans medhjælper Josva, Nuns søn: 2 »Min tjener Moses er død. Nu er det dig, som skal føre israelitterne over Jordanfloden og ind i det land, jeg vil give dem.
Josva – Kapitel 2

Josva – Kapitel 2

Josva
1 Fra israelitternes lejr ved Shittim på Moabs sletter havde Josva i al hemmelighed sendt to spioner af sted over floden for at undersøge landet, især Jeriko. De tog af sted og kom til et hus i Jeriko, hvor der boede en kvinde ved navn Rahab, som var prostitueret. Der fik de lov til at overnatte. 2 Men da Jerikos konge fik at vide, at der var kommet nogle israelitter til byen den aften for at udspionere landet,
Josva – Kapitel 3

Josva – Kapitel 3

Josva
1 Tidligt næste morgen brød Josva og Israels folk op fra lejren ved Shittim og kom ned til Jordanfloden. Der slog de lejr, indtil de var parat til at gå over floden. 2 Tre dage senere gik lederne rundt i lejren
Josva – Kapitel 4

Josva – Kapitel 4

Josva
1 Efter at folket var kommet godt over på den anden side, sagde Herren til Josva: 2-3 »Sig til de 12 mænd, der blev udpeget af Israels 12 stammer, at de hver skal tage en sten fra det sted i flodlejet, hvor præsterne står, og tage stenene med sig til det sted, hvor I slår lejr i aften.«
Josva – Kapitel 5

Josva – Kapitel 5

Josva
1 Da de amoritiske konger, der herskede vest for Jordanfloden, og de kana'anæiske konger langs Middelhavets kyst hørte, at Herren havde stoppet vandet i Jordanfloden, så israelitterne kunne gå over, blev de lammet af frygt og turde ikke kæmpe imod Israels folk. 2 Herren sagde nu til Josva: »Lav nogle flinteknive og sørg for, at israelitterne bliver omskåret som før i tiden.«
Josva – Kapitel 6

Josva – Kapitel 6

Josva
1 Jerikos byporte blev holdt lukket både dag og nat på grund af befolkningens frygt for israelitterne. Ingen kunne gå ud eller ind. 2 Men Herren sagde til Josva: »Jeg vil give dig sejr over Jerikos konge og alle hans krigere, så du kan indtage byen.
Josva – Kapitel 7

Josva – Kapitel 7

Josva
1 Herrens befaling om, at alt i byen skulle ødelægges, med undtagelse af det, der skulle bringes til skatkammeret, blev imidlertid ikke adlydt helt. Der var en mand ved navn Akan af Judas stamme, som syndede ved at tage noget af krigsbyttet til sig selv. Derfor blussede Herrens vrede op imod israelitterne. 2 Kort efter Jerikos fald sendte Josva nogle mænd af sted for at udspionere byen Aj, nær Bet-Aven, øst for Betel.
Josva – Kapitel 8

Josva – Kapitel 8

Josva
1 Herren sagde nu til Josva: »Vær ikke modløs og bange! Tag hele hæren med dig og indtag Aj. Jeg vil give jer sejr over byens konge og alle hans mænd. Jeg vil give jer byen og det tilhørende landområde. 2 I skal gøre med dem, som I gjorde med kongen og indbyggerne i Jeriko, men denne gang må I selv beholde krigsbyttet og kvæget. I skal lægge baghold vest for byen.«
Josva – Kapitel 9

Josva – Kapitel 9

Josva
1-2 I landet vest for Jordanfloden boede der en række folkeslag, nemlig hittitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne. Deres landområder dækkede højsletterne midt i landet, kystsletterne ud mod Middelhavet og skrænterne midt imellem. Nogle boede mod nord oppe ved Libanons bjerge. Da kongerne for alle disse folkeslag hørte, hvad der var sket med Jeriko og Aj, sluttede de sig sammen for at gøre fælles sag imod Josva og Israels folk.