Jeremias – Kapitel 40

Jeremias – Kapitel 40

Jeremias
1 Herren blev ved med at tale til mig også efter Jerusalems fald. Dengang babylonierne var i gang med at arrestere alle judæere og hele Jerusalems befolkning for at føre dem i eksil, var jeg også blevet lagt i lænker og ført til Rama. Da Nebuzaradan fik øje på mig der, løslod han mig straks, 2-3 idet han sagde: »Herren, din Gud, advarede judæerne om, at han ville straffe dem, fordi de havde gjort oprør imod ham, og nu er det sket.
Jeremias – Kapitel 41

Jeremias – Kapitel 41

Jeremias
1 Men allerede samme år i den syvende måned kom Ishmael til Mitzpa med ti mand og opsøgte Gedalja. Ishmael var af kongelig herkomst og en af den tidligere konges betroede embedsmænd. Gedalja inviterede dem til spisning dér i Mitzpa. 2 Under måltidet sprang Ishmael og hans mænd pludselig op, trak deres sværd og dræbte Gedalja.
Jeremias – Kapitel 42

Jeremias – Kapitel 42

Jeremias
1 Johanan, Jezanja, de øvrige officerer og et stort antal civile ledere kom nu hen til mig og sagde: 2 »Gå i forbøn for os hos Herren din Gud, for som du ser, er der ikke mange tilbage af os mere.
Jeremias – Kapitel 43

Jeremias – Kapitel 43

Jeremias
1 Da jeg havde givet dem Herrens svar, 2-3 sagde Jezanja, Johanan og de andre overmodige mænd til mig: »Du lyver! Herren har ikke sagt, at vi ikke må rejse til Egypten og bosætte os der. Det er Baruk, Nerijas søn, der står bag den idé. Det er ham, der har overtalt dig til at sige sådan, så vi kan blive slået ihjel af babylonierne eller gjort til slaver i Babylonien.«
Jeremias – Kapitel 44

Jeremias – Kapitel 44

Jeremias
1 Herren gav mig derefter følgende budskab om de judæere, der havde slået sig ned i byerne Migdol, Takpankes og Memfis i det nordlige Egypten og i området Patros i det sydlige Egypten: 2 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: »I ved, hvad jeg gjorde ved Jerusalem og Judas byer. De ligger nu i ruiner og er folketomme.
Jeremias – Kapitel 45

Jeremias – Kapitel 45

Jeremias
1 I kong Jojakim af Judas fjerde regeringsår fik jeg et budskab fra Herren, som var henvendt til Baruk, der efter mit diktat nedskrev alt, hvad Herren sagde til mig: 2 Hør, hvad Herren, Israels Gud, har at sige til dig, Baruk:
Jeremias – Kapitel 46

Jeremias – Kapitel 46

Jeremias
1 Her følger en række budskaber angående fremmede nationer, som jeg modtog fra Herren. 2 Det første budskab omhandler Egypten og kom i kong Jojakim af Judas fjerde regeringsår, under slaget ved Karkemish ved Eufratfloden, hvor kong Neko af Egypten blev besejret af kong Nebukadnezar af Babylonien,
Jeremias – Kapitel 47

Jeremias – Kapitel 47

Jeremias
1 Det følgende budskab om filistrene i Gaza modtog jeg, før byen blev erobret af egypterhæren. 2 Herren siger: »En flodbølge fra nord vil oversvømme filistrenes land, og den vil ødelægge byerne med alle deres indbyggere. Folk vil skrige af rædsel, og alle i landet vil græde.
Jeremias – Kapitel 48

Jeremias – Kapitel 48

Jeremias
1 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger om Moab: »Byen Nebo er dømt, og den bliver snart jævnet med jorden. Samme skæbne venter byen Kirjatajim. Dens fæstninger bliver indtaget og ødelagt. 2 Moabs storhedstid er forbi. I Heshbon lægges der planer om at udslette landet. ‘Kom,’ siger man, ‘lad os udrydde det folk!’ Byen Madmen bliver løbet over ende af den fremstormende hær.
Jeremias – Kapitel 49

Jeremias – Kapitel 49

Jeremias
1 Det følgende budskab fra Herren drejer sig om Ammons folk: »Hør her, I, der tilbeder afguden Milkom, hvorfor har I overtaget Gads område og bosat jer i deres byer? Er der måske ikke judæiske efterkommere nok til at genbefolke det land, som de fik i arv af mig? 2 I skal få jeres straf, erklærer Herren, for jeg vil sende en hær imod jeres hovedstad Rabba. Den skal forvandles til en ruinbunke, og de omliggende byer skal brændes ned. Så kan Israels folk tage det land tilbage, som I tog fra dem, siger Herren.