Indledning til Ezekiel

Indledning til Ezekiel

Ezekiel
Forfatter og datering: Bogen er en samling af præsten Ezekiels profetier fra en periode på godt 20 år omkring Jerusalems ødelæggelse, nærmere betegnet 592-570 f.Kr. Historisk baggrund: Efter at kong Jojakim af Juda havde gjort oprør imod kong Nebukadnezar af Babylon (se 2.Kong.24), angreb Nebukadnezar i 597 f.Kr. Judas land, overtog magten og sendte 10.000 judæiske ledere i eksil til Babylonien. Iblandt dem var præsten Ezekiel, der levede resten af sit liv i babylonisk fangenskab. Efter ankomsten til Babylon modtog Ezekiel sin kaldelse som profet, og de følgende fem år forkyndte han trofast Herrens dom over Jerusalem og det judæiske folk. I 586 f.Kr. gik profetierne i opfyldelse, Jerusalem blev ødelagt og templet brændt (se kap. 33,21). Da fik profeten endelig lydhørhed for sit budskab, der nu skiftede karakter fra dom til trøst og håb for fremtiden. Indhold: Ezekiels majestætiske syner og dramatiske profetier kan inddeles i tre grupper: 1. Dom over Guds folk og Jerusalems ødelæggelse. 2. Dom over judæernes nabofolk. 3. Israels herlige fremtid, Messias' komme og Guds fredsrige på jorden. Der findes flere paralleller mellem Ezekiels Bog og Johannes' Åbenbaring (se f.eks. Ez.38/Åb.20,8; Ez.47,1-8/Åb.22,1-2). Budskab: Ezekiels budskab er forankret i visheden om Guds hellighed og trofasthed. Budskabet er således både en advarsel og et løfte, en advarsel imod synd og deraf følgende dom - og et løfte om tilgivelse og genoprettelse for Guds folk. Profetisk sprogbrug: På klassisk hebraisk skelnede man ikke mellem datid, nutid og fremtid, men man beskrev en begivenhed som afsluttet eller uafsluttet. Profeter omtaler ofte en begivenhed som principielt afsluttet, selv om den egentlig hører fremtiden til, og det gør det tit vanskeligt at afgøre, om teksten bedst oversættes i datid, nutid eller fremtid. Profeter beskriver ofte situationer, som de iagttager i et syn, og derfor ses begivenhederne som afsluttet. Det, de ser og hører, kan undertiden være Herrens forklarende kommentar til noget, ikke altid et budskab, som skal viderebringes.
Ezekiel – Kapitel 1

Ezekiel – Kapitel 1

Ezekiel
1-3 Mit navn er Ezekiel, søn af Buzi, og jeg tilhører præsteslægten. Da jeg var 30 år gammel, viste Herren mig en række syner. Det begyndte på den femte dag i årets fjerde måned, og det var fem år efter, at kong Jojakin, en stor del af folket og jeg selv var ført i eksil. Jeg opholdt mig ved Kebarfloden i Babylonien, hvor jeg boede blandt de bortførte judæere. Pludselig kom Guds kraft over mig. Det var, som om himlen åbnedes, og jeg så de utroligste ting.
Ezekiel – Kapitel 2

Ezekiel – Kapitel 2

Ezekiel
1 Stemmen sagde: »Menneske, rejs dig op! Jeg har noget at sige til dig,« 2 Mens stemmen talte, kom Åndens kraft over mig og rejste mig op, og jeg lyttede omhyggeligt til hans ord.
Ezekiel – Kapitel 3

Ezekiel – Kapitel 3

Ezekiel
1 »Spis nu den her bogrulle,« sagde han, »og forkynd derefter mit ord for Israels folk.« 2 Så åbnede jeg munden, og han puttede bogrullen i munden på mig,
Ezekiel – Kapitel 4

Ezekiel – Kapitel 4

Ezekiel
1-3 »Du menneske,« sagde Herren til mig, »tag en stor mursten og læg den foran dig. Tegn så et omrids af Jerusalem på stenen, byg belejringsvolde og sæt angrebsramper op. Marker fjendehærens kommandotelte rundt omkring byen og de maskiner, der kan bryde igennem muren. Sæt derefter en jernplade op som en mur mellem dig og byen og vend dit ansigt imod byen, for det er dig, der belejrer byen. Det skal tjene som advarsel til Israels folk.
Ezekiel – Kapitel 5

Ezekiel – Kapitel 5

Ezekiel
1 »Du menneske,« fortsatte Herren. »Når belejringstiden er omme, skal du tage et skarpt sværd og bruge det som barberkniv til at rage alt dit hår og skæg af. Tag så en vægt og vej det i tre lige store portioner. 2 En portion skal du brænde inden for bymuren på din tegning. En anden portion skal du hugge i småstykker med sværdet rundt om byen. Den sidste portion skal du sprede for vinden, for jeg vil jage de overlevende af mit folk bort med magt.
Ezekiel – Kapitel 6

Ezekiel – Kapitel 6

Ezekiel
1 Derefter sagde Herren til mig: 2 »Du menneske, se ud over Israels bjergland og profetér imod landet og dets indbyggere. Du skal sige:
Ezekiel – Kapitel 7

Ezekiel – Kapitel 7

Ezekiel
1 Derefter sagde Herren til mig: 2 »Du menneske, nu er enden nær for Israels folk, og det gælder for hele landet, at afslutningen nærmer sig.
Ezekiel – Kapitel 8

Ezekiel – Kapitel 8

Ezekiel
1 På den femte dag i den sjette måned i det sjette år af vores eksil i Babylonien opholdt jeg mig i mit hus sammen med en gruppe af Judas ledere. Da kom Guds kraft over mig, 2 og jeg fik igen et syn. Jeg så en skikkelse, der så ud som et menneske. Fra hofterne og nedefter så han ud som flammende ild, og fra hofterne og opefter så han ud som glødende metal.
Ezekiel – Kapitel 9

Ezekiel – Kapitel 9

Ezekiel
1 Så hørte jeg Herren råbe med tordenrøst: »Kom her, I mænd, som jeg har udvalgt til bødler, og tag jeres våben med.« 2 Da kom der seks mænd ind gennem den nordlige port i den ydre forgård, alle med våben i hånden. Desuden var der en, som var klædt i linned og bar nogle skriveredskaber. De gik alle hen og tog opstilling ved bronzealteret foran indgangen til templet,