Indledning til Dommer

Indledning til Dommer

Dommer
Forfatter og datering: Ifølge traditionen er profeten Samuel forfatter til bogen, men det er muligt, at den blev lettere redigeret og færdiggjort af en af hans disciple. At dømme ud fra 1,21 fik den sin endelige form under kong Saul eller David, da jebusitterne blev fordrevet fra Jerusalem. Historisk baggrund og indhold: Bogen dækker en periode på ca. 350 år fra Josvas død til Samsons død. Det var en lovløs periode, præget af folkets tilpasning til den nye situation, påvirkningen fra de omkringboende folkeslag såvel som kampen imod dem. I hele denne periode blev israelitterne regeret af skiftende »dommere«, som egentlig var militære ledere og befriere snarere end dommere i ordets almindelige forstand. Befriernes opgave var at jage fjenderne ud og opretholde ro og orden i landet, men det lykkedes kun i meget ringe grad. Efter dommertiden blev landet ledt af profeten Samuel, og derefter kom den første konge, Saul. Budskab: Dommerbogen er en beskrivelse af den cirkel, som Israel altid har bevæget sig rundt i: Deres oprør imod Gud, Guds dom over dem, som oftest i form af angreb fra fjendtlige nabolande, folkets råb til Gud om hjælp, og endelig Guds indgriben for at redde sit folk. I denne cirkel åbenbares bogens egentlige tema: Guds trofasthed, hans lidende tålmodighed med sit folk og hans vilje til trods alt at redde dem. Gud fremtræder derfor både som sit folks dommer og dets befrier.
Dommer – Kapitel 1

Dommer – Kapitel 1

Dommer
1 Efter Josvas død spurgte israelitterne Herren: »Hvem skal nu gå i spidsen i kampen mod kana'anæerne?« 2 Herren svarede: »Judas stamme. Jeg vil hjælpe dem til at indtage det land, jeg har lovet dem.«
Dommer – Kapitel 2

Dommer – Kapitel 2

Dommer
1 Herrens engel drog op fra Gilgal og kom til israelitterne med følgende budskab: »Jeg førte jer fra Egypten til det land, jeg lovede jeres forfædre, og jeg forsikrede jer, at jeg aldrig ville bryde min pagt med jer. 2 I måtte til gengæld ikke slutte fred med landets indbyggere, men derimod sørge for at ødelægge deres afgudsaltre. Hvorfor har I nu været ulydige og ikke overholdt jeres del af pagten?
Dommer – Kapitel 3

Dommer – Kapitel 3

Dommer
1 Herren lod altså nogle folk blive i landet for at sætte den nye generation af israelitter på prøve, dem, der ikke selv havde været med i krigen mod kana'anæerne. 2 Det gjorde han, for at de kunne lære at kæmpe og blive erfarne krigere.
Dommer – Kapitel 4

Dommer – Kapitel 4

Dommer
1 Efter Ehuds død gjorde israelitterne igen, hvad der var ondt i Herrens øjne. 2 Da udleverede Herren dem til kana'anæerkongen Jabin af Hatzor. Kongens hærfører hed Sisera, og han boede i Haroshet-ha-Gojim.
Dommer – Kapitel 5

Dommer – Kapitel 5

Dommer
1 Den dag sang Debora og Barak følgende sejrssang:   2 Når Israels ledere fører an, når folket villigt følger med, da skal I prise Herren.
Dommer – Kapitel 6

Dommer – Kapitel 6

Dommer
1 Så begyndte Israelitterne igen at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne. Derfor udleverede Herren dem til midjanitterne, der tyranniserede dem i syv år. 2 Midjanitterne var så grusomme, at israelitterne flygtede op i bjergene og indrettede sig skjulesteder i huler og klippeborge.
Dommer – Kapitel 7

Dommer – Kapitel 7

Dommer
1 Tidligt om morgenen drog Gideon af sted sammen med sin hær helt til Harod-kilden, hvor de slog lejr. Den midjanitiske hær lå nord for dem i dalen neden for More-højen. 2 Herren sagde nu til Gideon: »Du har alt for mange krigere med dig. Hvis jeg lader jer alle kæmpe mod midjanitterne, vil I bare selv tage æren og prale af, at I overvandt fjenden i egen kraft.
Dommer – Kapitel 8

Dommer – Kapitel 8

Dommer
1 De efraimitiske ledere var imidlertid utilfredse og rettede en skarp kritik mod Gideon. »Hvorfor ventede du med at sende bud efter os, til midjanitterne var besejret?« spurgte de. 2 Gideon svarede: »Den smule, jeg og min klan har gjort, er ikke noget i sammenligning med jeres heltedåd!
Dommer – Kapitel 9

Dommer – Kapitel 9

Dommer
1 En dag besøgte Gideons søn, Abimelek, sine morbrødre i Sikem. Han bad dem og hele sin morfars slægt om at spørge Sikems ledende mænd: 2 »Foretrækker I at blive regeret af alle Gideons 70 sønner eller af én mand?« Og så huskede han dem på, at han jo gennem sin mor var beslægtet med dem.