Indledning til 3. Mosebog

Indledning til 3. Mosebog

3. Mosebog
Forfatter og datering: Se indledningen til Første Mosebog. Indhold: Tredje Mosebog tjente som håndbog for præsterne i deres tjeneste ved åbenbaringsteltet og for deres assistenter, levitterne, idet den indeholder en lang række forskrifter for det israelitiske samfunds moralske og religiøse liv. Proceduren for de forskellige offerhandlinger gennemgås, højtiderne og helligdagene forklares, og emner af ceremoniel karakter behandles. Kapitel 23 beskriver de vigtige højtider. Der kan spores lighedspunkter med hedenske offerkulter, som er baseret på menneskers frygt for guderne og forsøg på at formilde dem med offergaver. Men de gammeltestamentlige ofre med deres forskellige ritualer var forordnet af Gud og havde deres udspring i hans pagtsfællesskab med sit folk. De udtrykte langt mere end idéen om en formildende gave, idet de udfordrede mennesker til overgivelse og lydighed mod Gud. Offerhandlingen var kun et ydre symbol på menneskets indre fællesskab med Gud (se f.eks. Es.1,11-18). Således peger de også profetisk og symbolsk frem mod andre former for ofre, der hører til i den nye pagt, som Kristus senere indstiftede. Budskab: Bogens nøgleord er hellighed. Gud er hellig, og han kræver hellighed af dem, der søger ham. Gennem offerblodet har Gud gjort det muligt for mennesker at blive helligede, hvilket peger hen på Kristi stedfortrædende død på korset, hvor han med sit eget blod skabte forsoning mellem Gud og mennesker (se Hebr.9,11-14). Det mest berømte vers i bogen er det, som Jesus citerer og kalder et af de to vigtigste bud: »Elsk din næste som dig selv.« (Kap.19,18).
3. Mosebog – Kapitel 1

3. Mosebog – Kapitel 1

3. Mosebog
1 Herren kaldte på Moses fra åbenbaringsteltet 2 og sagde: »Giv Israels folk følgende instrukser: Når en af jer vil give en offergave til Herren, kan han bringe et af sine husdyr: et stykke kvæg, et får eller en ged.
3. Mosebog – Kapitel 2

3. Mosebog – Kapitel 2

3. Mosebog
1 Den, der ønsker at bringe Herren et afgrødeoffer, skal tage noget af sit bedste mel, hælde olivenolie over og drysse røgelse ovenpå. 2 Derefter skal han bringe det til en af præsterne, som skal brænde en håndfuld af det på alteret som et lifligt mindeoffer for Herren.
3. Mosebog – Kapitel 3

3. Mosebog – Kapitel 3

3. Mosebog
1 Hvis nogen ønsker at bringe Herren et takoffer, kan han tage enten en tyr eller en ko, blot han sikrer sig, at dyret er uden skavanker. 2 Han skal lægge sin hånd på dyrets hoved ved indgangen til åbenbaringsteltet og derefter og slagte det. Så skal præsterne stænke blodet rundt om på alterets sider.
3. Mosebog – Kapitel 4

3. Mosebog – Kapitel 4

3. Mosebog
1 Derpå sagde Herren til Moses: 2 »Giv Israels folk følgende regler om, hvad de skal gøre, hvis nogen uforsætligt overtræder et af Herrens bud:
3. Mosebog – Kapitel 5

3. Mosebog – Kapitel 5

3. Mosebog
1 Hvis folk under en retssag nægter at aflægge forklaring om en forbrydelse, de har været vidne til, pådrager de sig skyld. 2 Hvis nogen rører ved noget, der er urent, f.eks. et dødt dyr, som det er forbudt at spise - hvad enten det drejer sig om et vildt dyr, et husdyr eller et krybdyr - er de skyldige, også selv om de ikke rørte ved det med vilje.
3. Mosebog – Kapitel 6

3. Mosebog – Kapitel 6

3. Mosebog
1 Herren sagde videre til Moses: 2 »Gør Aron og hans sønner bekendt med følgende regler for brændofrene: Ilden skal holdes vedlige, og brændofferet skal blive liggende på alteret hele natten.
3. Mosebog – Kapitel 7

3. Mosebog – Kapitel 7

3. Mosebog
1 Følgende regler gælder for skyldofferet, som er et meget helligt offer. 2 Offerdyret skal slagtes på samme sted, hvor brændofferdyrene slagtes, og dets blod skal stænkes på siderne af alteret.
3. Mosebog – Kapitel 8

3. Mosebog – Kapitel 8

3. Mosebog
1 Derpå sagde Herren til Moses: 2-3 »Før Aron og hans sønner hen til åbenbaringsteltets indgang og bring også deres præstedragter, salveolien, ungtyren, der skal bruges til syndoffer, de to væddere og kurven med det usyrnede brød. Og kald så hele folket sammen!«
3. Mosebog – Kapitel 9

3. Mosebog – Kapitel 9

3. Mosebog
1 Da indvielsesceremonien syv dage senere var forbi, kaldte Moses Aron, hans sønner og Israels ledere sammen. 2 Så befalede han Aron at udvælge en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brændoffer, begge uden skavanker. Dyrene skulle han gøre klar til at ofre til Herren.