Indledning til 1. Mosebog

Indledning til 1. Mosebog

1. Mosebog
Forfatter og datering: Bibelens fem første bøger er ifølge traditionen skrevet af Moses, den store profet, der førte israelitterne fra deres fangenskab i Egypten til Kana'ans land. Moses skrev muligvis bøgerne undervejs til Kana'an mellem år 1446 og 1406 f.Kr. (eller mellem år 1290 og 1250 f.Kr.). Bøgerne er sandsynligvis blevet lettere redigeret efter Moses' død, og der er gjort visse tilføjelser (se f.eks. 4.Mos.12,3). De er skrevet på hebraisk, som er et semitisk sprog beslægtet med arabisk. Næsten hele det Gamle Testamente er skrevet på hebraisk, og kun ganske lidt på det nært beslægtede sprog, aramæisk. Indhold: Første Mosebog er »oprindelsernes bog« (Genesis). Den begynder med at fortælle om himlens og jordens, livets og menneskets oprindelse; om syndens, lidelsens og dødens oprindelse; om sprogenes, folkegruppernes, kunstens og civilisationens oprindelse osv. Fra kapitel 12 er der fokus på patriarkerne Abraham, Isak og Jakob og deres efterkommere. På hebraisk bruges ordet »børn« i en bredere betydning end på dansk, så alle efterkommere af Abraham kaldes »Abrahams børn«. Bogen slutter med »Abrahams børn«s slavetilværelse i Egypten. Budskab: Selv om bogen først og fremmest beretter om mennesker og begivenheder, er dens hovedperson Gud, Skaberen, der på trods af sin skabnings oprør og synd søger at genoprette forholdet ved at udvælge sig et folk, gennem hvilket han kan ændre menneskehedens ulykkelige skæbne og frelse alle mennesker, som vil tage imod tilbuddet om frelse. Fortællestil: De fleste sprog opbygger en tekst i kronologisk rækkefølge, men i semitiske sprog fortæller man ofte en historie i to eller tre cirkler: første cirkel er en kort oversigt, anden cirkel begynder forfra og giver lidt mere information, tredje cirkel begynder igen forfra og kommer ind på flere detaljer. Hvis man ikke tager højde for denne fortællestil, vil man fejlagtigt opfatte det, som om den samme ting sker to-tre gange, eller at to-tre forskellige beretninger af forskellige forfattere senere er blevet føjet sammen. Nærværende oversættelse har taget hensyn til denne sproglige og kulturelle forskel. For eksempel er der tre cirkler i skabelsesberetningen. Den første cirkel er 1,1. Næste cirkel er 1,2-2,3. Tredje cirkel er 2,4-25.
1. Mosebog – Kapitel 1

1. Mosebog – Kapitel 1

1. Mosebog
1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, og urdybet lå hen i totalt mørke, men Guds Ånd svævede over de mørke vande.
1. Mosebog – Kapitel 2

1. Mosebog – Kapitel 2

1. Mosebog
1 På den måde blev himlen og jorden og alt liv skabt. 2 Skaberværket var nu fuldført, og Gud hvilede på den syvende dag.
1. Mosebog – Kapitel 3

1. Mosebog – Kapitel 3

1. Mosebog
1 Slangen var den mest listige af alle de dyr, Gud havde skabt. Den kom til kvinden og sagde: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af frugten fra noget som helst træ i haven?« 2 »Nej, vi må da gerne spise frugt fra træerne i haven!« svarede kvinden.
1. Mosebog – Kapitel 4

1. Mosebog – Kapitel 4

1. Mosebog
1 Adam lå hos sin kone, Eva, og hun blev gravid og fødte en søn, som fik navnet Kain, for - som hun sagde: »Med Guds hjælp har jeg fået en søn.« 2 Hendes næste søn fik navnet Abel.Abel vogtede får, og Kain dyrkede jorden.
1. Mosebog – Kapitel 5

1. Mosebog – Kapitel 5

1. Mosebog
1 Det følgende er en fortegnelse over Adams efterkommere indtil oversvømmelsen: Da Gud skabte menneskene, skabte han dem, så de lignede ham. 2 Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem fra begyndelsen »mennesker«.
1. Mosebog – Kapitel 6

1. Mosebog – Kapitel 6

1. Mosebog
1 Jordens befolkning var nu vokset meget, og der blev født mange smukke piger. 2 »Gudesønnerne« blev tiltrukket af de smukke piger, og tog sig så mange koner iblandt dem, som de havde lyst til.
1. Mosebog – Kapitel 07

1. Mosebog – Kapitel 07

1. Mosebog
1 Da Noa var færdig med at bygge arken, sagde Herren til ham: »Du og din familie skal gå om bord i arken, for du er den eneste, jeg kan acceptere blandt menneskene på jorden. 2-3 Af alle slags fugle og de dyr, der bruges til ofringer og til mad, skal du tage syv par, en han og en hun, for at de siden hen kan formere sig på jorden. Af de øvrige dyr skal du kun tage ét par, en han og en hun.
1. Mosebog – Kapitel 8

1. Mosebog – Kapitel 8

1. Mosebog
1-2 Men Gud glemte ikke Noa og dyrene i arken. Han standsede vandstrømmen fra jordens indre og lukkede himlens sluser, så styrtregnen holdt op. Samtidig sendte han en vind, så vandet begyndte at synke.
1. Mosebog – Kapitel 9

1. Mosebog – Kapitel 9

1. Mosebog
1 Gud velsignede Noa og hans sønner: »Formér jer og bliv mange!« sagde han. »Spred jer over jorden. 2 Dyrene, fuglene og fiskene vil frygte for jer, fordi jeg har givet jer magt over dem.