1. Krønikebog – Kapitel 20

1. Krønikebog – Kapitel 20

1. Krønikebog
1 Næste forår omkring den tid, hvor kongerne sædvanligvis drager i krig, rykkede Joab ud med den israelitiske hær. De besejrede den ammonitiske hær og belejrede Rabba. Men David selv blev hjemme i Jerusalem. Joab angreb Rabba og ødelagde den. 2 Da David kort efter ankom til Rabba, fjernede han kronen fra ammonitterkongens hoved og satte den på sit eget. Den vejede over 30 kg og var lavet af guld, og der var en stor ædelsten på den. Desuden tog han et stort krigsbytte.
1. Krønikebog – Kapitel 21

1. Krønikebog – Kapitel 21

1. Krønikebog
1 Satan ønskede at bringe Israels folk i ulykke, så han gav David den tanke at foretage en optælling af Israels samlede hærstyrke. 2 David sagde derfor til Joab og de øvrige officerer: »Rejs rundt blandt alle Israels stammer fra Dan i nord til Be'ersheba i syd og optæl alle de våbenføre mænd. Kom så tilbage og fortæl mig, hvor mange jeg råder over.«
1. Krønikebog – Kapitel 22

1. Krønikebog – Kapitel 22

1. Krønikebog
1 Derefter bekendtgjorde David: »Her er stedet, hvor Herrens Hus skal bygges. Her skal Israels folk bringe brændofre.« 2 Så befalede han, at alle udlændinge, der boede i landet, skulle samles og sættes i arbejde med at tilhugge stenblokke til templet.
1. Krønikebog – Kapitel 23

1. Krønikebog – Kapitel 23

1. Krønikebog
1 David var nu en gammel mand, og han indsatte derfor sin søn Salomon som konge over Israel. 2 Derefter indkaldte han alle landets stammeledere, præster og levitter til et stort møde.
1. Krønikebog – Kapitel 24

1. Krønikebog – Kapitel 24

1. Krønikebog
1-2 Arons slægt, præsterne, blev opdelt i to afdelinger, som havde navn efter Arons sønner Eleazar og Itamar. Aron havde to sønner mere, Nadab og Abihu, men de døde før deres far og efterlod sig ingen børn. Derfor blev det Eleazar og Itamar, der blev præster og førte slægten videre.
1. Krønikebog – Kapitel 25

1. Krønikebog – Kapitel 25

1. Krønikebog
1 David udnævnte derefter i samråd med sine officerer Asaf, Heman og Jedutun samt deres sønner til at lede tjenesten med profetisk sang og musik på lyrer, harper og bækkener. 2 Asafs fire sønner hed Zakkur, Josef, Netanja og Asarela. De var under ledelse af deres far, som var profet i kongens tjeneste.
1. Krønikebog – Kapitel 26

1. Krønikebog – Kapitel 26

1. Krønikebog
1 Blandt tempelvagterne var der følgende ledere: Fra Koras slægt var der Meshelemja, en søn af Kore, som var efterkommer af Asaf. 2-3 Meshelemja havde syv sønner: Zekarja, Jediael, Zebadja, Jatniel, Elam, Johanan og Eljoenaj.
1. Krønikebog – Kapitel 27

1. Krønikebog – Kapitel 27

1. Krønikebog
1 Den israelitiske hær var inddelt i 12 divisioner med 24.000 soldater i hver. Hver division havde en øverstkommanderende, en næstkommanderende og en række officerer af forskellig rang. Hver division blev indkaldt til aktiv tjeneste en måned om året. 2-3 Det følgende er en liste over cheferne for de 12 divisioner, samt deres tjenestemåned: I årets første måned: Jashobeam, Zabdiels søn, der tilhørte Peretz' slægt.
1. Krønikebog – Kapitel 28

1. Krønikebog – Kapitel 28

1. Krønikebog
1 David sammenkaldte alle landets ledere til et møde i Jerusalem: Stammelederne, de 12 divisionschefer og mange andre officerer, alle der havde opsyn med kongens og hans sønners ejendom og besætning, hofmændene og en række heltemodige krigere. 2 Da de var samlet, rejste kongen sig og sagde: »Mine ledere og mit folk! Jeg havde på hjerte at bygge et tempel, hvor Herrens Ark kunne stå, og hvor Herren kunne bo. Jeg har tilvejebragt alt, hvad der er brug for til byggeriet,
1. Krønikebog – Kapitel 29

1. Krønikebog – Kapitel 29

1. Krønikebog
1 Henvendt til hele forsamlingen sagde David: »Min søn Salomon, som Gud har udvalgt til at efterfølge mig på Israels trone, er endnu ung og uerfaren. Den opgave, der er ham betroet, er stor, for det er ikke et palads til et menneske, han skal bygge, men Herrens eget hus! 2 Jeg har derfor gjort, hvad der stod i min magt for at forberede arbejdet. Jeg har samlet alt det guld, sølv, bronze, jern og træ, der skal bruges, foruden alle slags farvede smykkesten og mængder af marmor.