Indledning til 1. Krønikebog

Indledning til 1. Krønikebog

1. Krønikebog
Forfatter, datering og historisk baggrund: Ifølge jødisk tradition er Ezra ophavsmand til de to Krønikebøger. Som baggrundsmateriale har han brugt det Gamle Testamentes historiske bøger (især Samuelsbøgerne og Kongebøgerne), Salmernes Bog og nogle af de profetiske bøger, samt andre historiske og profetiske skrifter, der siden er gået tabt. Nogle mindre forskelle mellem Krønikebøgerne på den ene side og Samuels- og Kongebøgerne på den anden side kan skyldes, at forfatteren har haft adgang til en lidt anderledes tekst end den masoretiske tekst, vi kender. Krønikebøgerne blev formodentligt samlet i slutningen af det 5. århundrede før Kristus. Ezra kom tilbage til Jerusalem fra landflygtigheden i Babylonien i året 458 f.Kr. Indhold: Mens Kongebøgerne er skrevet ud fra et profetisk synspunkt, er Krønikebøgerne skrevet ud fra en præstelig synsvinkel, hvilket understreges af de detaljerede oplysninger om præstetjenesten og den jødiske tilbedelse af Gud. Samuels- og Kongebøgerne er skrevet med tanke på jøderne i eksilet, mens Krønikebøgerne henvender sig til de hjemvendte jøder. Gælder Guds pagter stadig? Har Gud stadig en plan med sit folk? Er det muligt at genetablere et rige, der svarer til kong Davids storrige? Efter stamtavlerne (kap. 1-9) fortæller 1. Krønikebog om kong Sauls død og Davids regeringsperiode. Bogen tegner et idealiseret billede af den store kong David, idet den udelader alle de negative ting om ham. 2. Krønikebog giver på tilsvarende måde et idealiseret billede af kong Salomon. Budskab: Selv om Gud måtte straffe Israels og Judas folk for deres afgudsdyrkelse, fremhæver bogen israelitternes glorværdige fortid og bekræfter, at Guds pagtsløfter til sit folk står fast. Tilbedelsen af Gud i det planlagte tempel ses som symbol på Guds trofasthed mod sit folk - og kong David betragtes som templets egentlige grundlægger, skønt det var hans søn Salomon, der byggede det.
1. Krønikebog – Kapitel 1

1. Krønikebog – Kapitel 1

1. Krønikebog
1 Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, 2 som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered,
1. Krønikebog – Kapitel 2

1. Krønikebog – Kapitel 2

1. Krønikebog
1 Jakob fik 12 sønner: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon, 2 Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Asher.
1. Krønikebog – Kapitel 3

1. Krønikebog – Kapitel 3

1. Krønikebog
1 Kong Davids ældste søn hed Amnon; hans mor var Ahinoam fra Jizre'el. Den næstældste hed Daniel; hans mor var Abigajil fra Karmel. 2 Den tredje hed Absalom; hans mor var Ma'aka, en datter af kong Talmaj af Geshur. Den fjerde hed Adonija; hans mor var Haggit.
1. Krønikebog – Kapitel 4

1. Krønikebog – Kapitel 4

1. Krønikebog
1 Juda fik følgende berømte efterkommere: Peretz, Hetzron, Karmi, Hur og Shobal. 2 Shobals søn Reaja blev far til Jahat, der blev far til Ahumaj og Lahad. Denne gren af slægten blev til zoratitterne.
1. Krønikebog – Kapitel 5

1. Krønikebog – Kapitel 5

1. Krønikebog
1 Ruben var Jakobs ældste søn. (Men fordi han vanærede sin far ved at stå i forhold til en af faderens koner, blev hans førstefødselsret overdraget til hans halvbror Josef og dennes to sønner. Det er derfor Rubens slægt ikke bliver nævnt først i slægtsbøgerne. 2 Og selv om Judas stamme blev den største, og kong David kom fra den stamme, så var det Josef, der fik den dobbelte arvelod, som den førstefødte ellers skulle have haft.)
1. Krønikebog – Kapitel 6

1. Krønikebog – Kapitel 6

1. Krønikebog
1 Som allerede nævnt havde Levi sønnerne Gershon, Kehat og Merari. 2 Gershon havde to sønner: Libni og Shimi.
1. Krønikebog – Kapitel 7

1. Krønikebog – Kapitel 7

1. Krønikebog
1 Issakar fik fire sønner: Tola, Pua, Jashub og Shimron. 2 Tola fik seks sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Shemuel; de blev slægtsoverhoveder for de forskellige grene af Tola-slægten. Under kong David udgjorde antallet af våbenføre mænd fra denne slægt i alt 22.600.
1. Krønikebog – Kapitel 8

1. Krønikebog – Kapitel 8

1. Krønikebog
1 Benjamin fik følgende sønner i rækkefølge efter alder: Bela, Ashbel, Ahiram, 2 Noha og Rafa.
1. Krønikebog – Kapitel 9

1. Krønikebog – Kapitel 9

1. Krønikebog
1 Navnene på slægtsoverhovederne i alle Israels stammer findes optegnet i Israels Kongers Bog. Judas folk blev ført i landflygtighed i Babylonien, fordi de var utro mod Herren og dyrkede afguder. 2 De første, som vendte tilbage fra eksilet og bosatte sig i de byer, de oprindeligt kom fra, var præsterne, levitterne og tempeltjenerne, alle fra Levis stamme, samt nogle folk fra de andre stammer.