Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29

 

Flere detaljer af Judas slægt

1Juda fik følgende berømte efterkommere: Peretz, Hetzron, Karmi, Hur og Shobal.

2Shobals søn Reaja blev far til Jahat, der blev far til Ahumaj og Lahad. Denne gren af slægten blev til zoratitterne.

3-4Hur var ældste søn af Kaleb og Efrat. Det var hans slægt, der grundlagde Betlehem. Blandt Hurs sønner var Etam, Penuel og Ezer. Etam fik tre sønner: Jizre’el, Jishma og Jidbash – samt en datter ved navn Hatzlelponi. Penuel grundlagde byen Gedor, og Ezer grundlagde Husha.

5Ashur, der grundlagde Tekoa, havde to koner: Hela og Na’ara. 6Na’ara fødte Ahuzzam, Hefer, Temeni og Ahashtari. 7Hela fødte Zeret, Jitzhar, Etnan og Kotz.

8Kotz blev far til Anub og Hazobeba – og stamfar til den slægt, der var opkaldt efter Aharhel, Harums søn.

9Jabetz var en højt respekteret mand i sin samtid. Hans mor havde givet ham navnet Jabetz, der hentydede til den sorg og smerte, hun gennemgik ved hans fødsel.10Men Jabetz bad til Israels Gud: »Velsign mig og gør mine besiddelser store. Grib ind i mit liv og beskyt mig mod sorg og smerte.« Og Gud gjorde, hvad han bad om.

11Kelub, Shuhas bror, fik en søn ved navn Mehir. Mehir fik en søn, Eshton, 12der blev far til sønnerne Bet-Rafa, Pasea og Tehinna. Tehinna grundlagde byen Nahash. Denne gren af slægten boede i Reka.

13Kenaz fik to sønner, Otniel og Seraja. Otniel fik sønnerne Hatat og Meonotaj. 14Meonotaj blev far til Ofra. Seraja blev far til Joab, der blev stamfar til håndværkernes slægt, som boede i Håndværkerdalen.

15Kaleb, Jefunnes søn, fik følgende sønner: Iru, Ela og Na’am. Ela fik sønnen Kenaz.

16Jehallelels sønner hed Zif, Zifa, Tirja og Asarel.

17-18Ezra fik følgende sønner: Jeter, Mered, Efer og Jalon. Mered blev gift med Bitja, en egyptisk prinsesse, som fødte Mirjam, Shammaj og Jishba, som grundlagde byen Eshtemoa. Mered havde endnu en kone, en kvinde af Juda stamme, og hun fødte ham tre sønner: Jered, der grundlagde byen Gedor; Heber, der grundlagde byen Soko, og Jekutiel, der grundlagde byen Zanoa.

19Hodija blev gift med en søster til Naham, og en af deres sønner blev stamfar til garmitterne i Keila, en anden blev stamfar til ma’akatitterne i Eshtemoa.

20Amnon, Rinna, Ben-Hanan og Tilon nedstammede fra Shimon.

Zohet og Ben-Zohet nedstammede fra Jishi.

21Fra Judas søn Shela nedstammede Er, der grundlagde byen Leka; Lada, der grundlagde byen Maresha; linnedvæver-familierne fra Bet-Ashbea; 22Jokim og folkene i Kozeba, samt Joash og Saraf, der slog sig ned i Moab, men vendte tilbage til Betlehem. Disse navne står optegnet i de gamle slægtsbøger. 23Det var alle slægter, som var dygtige pottemagere i Netaim og Gedera, og som arbejdede i kongens tjeneste.

Simeons slægt

24Simeon fik fem sønner: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach og Shaul. 25Shaul fik sønnen Shallum, som blev far til Mibsam, som igen blev far til Mishma.

26Mishma fik sønnen Hammuel, som blev far til Zakkur, som igen blev far til Shimi. 27Shimi fik 16 sønner og seks døtre, men hans brødre havde ikke mange efterkommere. Simeons stamme var langtfra så talrig som Judas stamme.

28-33Indtil kong Davids tid boede Simeons stamme i følgende byer med tilhørende landsbyer helt op til Ba’al: Be’ersheba, Molada, Hatzar-Shual, Bilha, Etzem, Tolad, Betuel, Horma, Ziklag, Bet-Markabot, Hatzar-Susim, Bet-Biri og Sha’arajim. Desuden havde de landsbyerne Etam, Ajin, Rimmon, Token og Ashan. Alt dette er optegnet i stammens slægtsbøger.

34-39Nogle slægter inden for stammen blev meget talrige og havde store flokke af får og geder. For at finde nye græsgange til deres får og geder flyttede følgende slægtsoverhoveder vestpå i retning af Gerar og slog sig ned i den østlige side af sletten: Meshobab; Jamlek; Josha, søn af Amatzja; Joel; Jehu, der var søn af Joshibja, som var søn af Seraja, som var søn af Asiel; Eljoenaj; Ja’akoba; Jeshohaja; Asaja; Adiel; Jesimiel; Benaja; og Ziza, der var søn af Shifi, som var søn af Allon, søn af Jedaja, søn af Shimri, søn af Shemaja. 40På sletten ved Gerar fandt de rigeligt med græs, og det var tillige et vidtstrakt, roligt og fredeligt sted.

Nogle af Kams efterkommere havde bosat sig der, 41men på kong Hizkijas af Judas tid invaderede de nævnte slægter af Simeons stamme området og ødelagde kamitternes og meunitternes telte og huse, hvorefter de slog dem ihjel og overtog deres land.

42500 mænd fra Simeons stamme drog østpå til Seirs bjerge, anført af Jishis sønner Pelatja, Nearja, Refaja og Uzziel. 43De udryddede de amalekitter, der var tilbage, og de har beboet det område lige siden.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.