Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29

 

Davids slægt

1Kong Davids ældste søn hed Amnon; hans mor var Ahinoam fra Jizre’el. Den næstældste hed Daniel; hans mor var Abigajil fra Karmel. 2Den tredje hed Absalom; hans mor var Ma’aka, en datter af kong Talmaj af Geshur. Den fjerde hed Adonija; hans mor var Haggit. 3Den femte hed Shefatja; hans mor var Abital. Den sjette hed Jitream; hans mor var Egla. 4Disse seks sønner fødtes i Hebron, som var Davids residensby i syv og et halvt år. Derefter gjorde han Jerusalem til hovedstad, og der regerede han i 33 år.

5I Jerusalem fødte hans kone Batsheba, Ammiels datter, sønnerne Shimea, Shobab, Natan og Salomon.

6David fik desuden følgende ni sønner: Jibhar, Elishua, Elpelet,7Noga, Nefeg, Jafia, 8Elishama, Be’eljada og Elifelet. 9Heriblandt er ikke medregnet de sønner, David fik med sine medhustruer. David fik også en datter ved navn Tamar.

10-14Kongerækken fra Salomon til Josias er som følger: Salomon, Rehabeam, Abija, Asa, Joshafat, Joram, Ahazja, Joash, Amatzja, Azarja, Jotam, Ahaz, Hizkija, Manasse, Amon og Josias.

15Josias’ sønner hed: Johanan, Jojakim, Zidkija og Shallum.

16Jojakims sønner hed Jekonja og Zidkija.

17-18Kong Jekonja, der blev bortført til Babylonien, fik følgende sønner: Shealtiel, Malkiram, Pedaja, Shenatzar, Jekamja, Hoshama og Nedabja.

19-20Pedaja blev far til Zerubbabel og Shimi.

Zerubbabel fik sønnerne Meshullam og Hananja, samt datteren Shelomit.

Meshullam fik fem sønner: Hashuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jushab-Hesed.

21Hananjas sønner hed Pelatja, Jeshaja, Refaja, Arnan, Obadja og Shekanja. 22Shekanja fik sønnen Shemaja og sønnesønnerne Hattush, Jigal, Baria, Nearja og Shafat – seks i alt.

23Nearja fik tre sønner: Eljoenaj, Hizkija og Azrikam.

24Eljoenaj fik syv sønner: Hodavja, Eljashib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.